title

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức
Thứ hai, 21/06/2021, 15:41 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố (TP) Thủ Đức  qua đó bước đầu đã cơ bản thực hiện việc rà soát, xác định nguồn gốc, pháp lý, tình trạng quy hoạch quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý có lúc có nơi chưa quan tâm đúng mức: vẫn còn xảy ra tình trạng đất công bị chiếm dụng lâu dài chưa có biện pháp xử lý, chưa xác lập chủ sở hữu Nhà nước để quản lý; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và các phường được giao quản lý sử dụng chưa chặt chẽ; việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà, đất chưa được triển khai có hiệu quả, nhất là đối với các địa chỉ nhà, đất chuyển đổi qua nhiều cơ quan quản lý, có nguồn gốc phức tạp; chưa hoàn thành công tác đo vẽ hiện trạng vị trí, xác định ranh, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý ...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức ban hành Nghị quyết về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Thủ Đức, cụ thể:

  - Xác định tài sản đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước là nguồn lực vật chất quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tái đầu tư phát triển cho TP Thủ Đức; do đó, các cấp, các ngành cần phải nỗ lực, tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước, không để lãng phí nguồn lực đất đai.

- Trong năm 2021, hoàn thành công tác kiểm kê, rà soát, xác lập sở hữu Nhà nước, cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đang được giao quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; kiên quyết không cho thuê, cho mướn, liên doanh, liên kết khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

 - Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phải thực hiện nghiêm việc đảm bảo chặt chẽ pháp lý; quản lý, bảo vệ, khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng công năng và đúng quy định pháp luật.

 - Khảo sát nhu cầu sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các ngành để có kế hoạch sử dụng cho phù hợp, thống kê những vị trí cần phải giữ lại để làm quỹ đất thực hiện các công trình công ích công cộng phục vụ cho sự phát triển của TP Thủ Đức, những vị trí dôi dư, không sử dụng, sử dụng không hiệu quả thì đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

- Việc khai thác nguồn lực tài chính từ quỹ nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước phải đảm bảo quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

 - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị được giao quản lý sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Thủ Đức nếu để xảy ra thiếu sót trong việc kiểm kê, rà soát, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thanh Tuyền (t/h)

 

Số lượng lượt xem: 56