NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2015 - 2020 (30/07/2020)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (30/07/2020)
TỔNG QUAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (30/07/2020)
XÂY DỰNG KỸ NĂNG, HÌNH ẢNH TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO (29/07/2020)
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/06/2020)
Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương (15/06/2020)
Tập trung đẩy nhanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng tâm trên địa bàn. (12/06/2020)
Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Quận 9 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025 THÀNH CÔNG RỰC RỠ (08/06/2020)
Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng an ninh (02/06/2020)
Tăng cường công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã đề ra (01/06/2020)
Xem theo ngày:
Xem