DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

STT ĐƠN VỊ NGƯỜI PHÁT NGÔN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 UBND quận 9 Ông Trần Văn Bảy CT.UBND
quận
0903.657.093 tvbay.q9@tphcm.gov.vn
2 UBND phường Hiệp Phú Ông Nguyễn Chí Thanh CT.UBND phường 0903.683.649 ncthanh.q9@tphcm.gov.vn
3 UBND phường Long Thạnh Mỹ Bà Lê Thị Kim Liên CT.UBND phường 0919.908.807 ltklien.q9@tphcm.gov.vn
4 UBND phường Long Bình Ông Nguyễn Gia Hưng CT.UBND phường 0908.352.401 nghung.q9@tphcm.gov.vn
5 UBND phường Long Phước Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh CT.UBND phường 0907.193.986 ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn
6 UBND phường Long Trường Ông Hồ Thanh Phong CT.UBND phường 0918.111.979 htphong.q9@tphcm.gov.vn
7 UBND phường Phước Bình Ông Trần Văn Chí CT.UBND phường 0903.937.225 tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn
8 UBND phường Phước Long A Bà Phan Thị Thu Loan CT.UBND phường 0983.708.151 pttloan.q9@tphcm.gov.vn
9 UBND phường Phước Long B Cao Đoàn Ngọc Thủy CT.UBND phường 0936.097.099 cdnthuy.q9@tphcm.gov.vn
10 UBND phường Phú Hữu Ông Nguyễn Đình Trí CT.UBND phường 0938.888.269 ndtri.q9@tphcm.gov.vn
11 UBND phường Tăng Nhơn Phú A Ông Nguyễn Xuân Dũng CT.UBND phường 0908.892.494 nxdung.q9@tphcm.gov.vn
12 UBND phường Tăng Nhơn Phú B Ông Cao Văn Hoàng CT.UBND phường 0913.774.257 cvhoang.q9@tphcm.gov.vn
13 UBND phường Tân Phú Bà Vũ Thị Thu Hà CT.UBND phường 0977.419.720 vttha.q9@tphcm.gov.vn
14 UBND phường Trường Thạnh Ông Nguyễn Văn Phùng CT.UBND phường 0908.903.939 nvphung.q9@tphcm.gov.vn